ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на уебсайтa https://truckservice-ruse.com

Последно обновяване на 21.01.2021г.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Рубикон Шипинг ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„НИЕ“, „РУБИКОН ШИПИНГ“, „ФИРМАТА“, „КОМПАНИЯТА“ означава „РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Гоце Делчев 91, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 117019426
„ИНТЕРНЕТ (УЕБ)САЙТ“, „УЕБСАЙТ“, „САЙТ“ – означава уебсайта находящ се на https://truckservice-ruse.com
„ПОТРЕБИТЕЛ“, „ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите на уебсайта допълнителна информация за предоставяни стоки и услуги.
„ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни
„ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ означава настоящите общи условия
„УСЛУГА/и“ на уебсайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уебсайта
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS атаки, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на уебсайта и Рубикон Шипинг ЕООД. Вие получавате правото да използвате услугите на уебсайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Защита на личните данни

Рубикон Шипинг ЕООД, чрез своя уебсайт https://truckservice-ruse.com не събира лични данни и поверителна информация за своите посетители. Функциите за регистрация на потребителите и коментиране по информационните материали са изключени. Няма форма за обратна връзка и възможност за записване за бюлетин.

V. Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността и поддържане на определени функционалности, уебсайта може да използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Употребата на бисквитки става съгласно Политиката за използване на бисквитки на сайта https://truckservice-ruse.com.

VI. Ограничаване на отговорността

Рубикон Шипинг ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Компанията не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този интернет сайт. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Рубикон Шипинг за неговата ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Фирмата не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Рубикон Шипинг не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Рубикон Шипинг ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уебсайта.
Рубикон Шипинг ЕООД си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време.

VII. Промени

Рубикон Шипинг ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.